કવિતા

હું એ દિવસની રાહ જોઉં છું
જયારે –
મારા પગ પાંખો બની જશે
મારી આંખોમાં સૂરજ ઉગશે
અને –
હું તને ગમે ત્યાંથી શોધી કાઢીશ.


નેહા

Note: I am moving to a new location http://www.nehajoshi.com in a few days 🙂

Advertisements

સારુ છે

સારુ છે, મારા શ્બ્દો
તને વર્ણવી શક્વા સમર્થ નથી
એ બહાને હુ મારી અદર
તને ઘુટી શકુ છુ.

નેહા