કવિતા

હું એ દિવસની રાહ જોઉં છું
જયારે –
મારા પગ પાંખો બની જશે
મારી આંખોમાં સૂરજ ઉગશે
અને –
હું તને ગમે ત્યાંથી શોધી કાઢીશ.


નેહા

Note: I am moving to a new location http://www.nehajoshi.com in a few days 🙂

Advertisements